· 

Dogs and breeds vocabulary


Descripción: Descubre todo sobre los perros y sus razas en inglés: desde los populares golden retrievers hasta los más exóticos como el teckel. Aprende vocabulario  sobre estos compañeros fieles.


Dogs and breeds
 1. Afghan Hound /ˈæfɡæn haʊnd/ - Sabueso Afgano
 2. Alaskan Malamute /əˈlæskən ˈmæləˌmjuːt/ - Malamute de Alaska
 3. Basset Hound /ˈbæsɪt haʊnd/ -  Sabueso Basset
 4. Beagle /ˈbiːɡəl/ - Beagle
 5. Bernese Mountain Dog /bərˈniːz ˈmaʊntən dɔːɡ/ - Perro de Montaña Bernés
 6. Bichon Frise /ˈbiːʃɒn frɪˈzeɪ/ - Bichón Frisé
 7. Bloodhound /ˈblʌdhaʊnd/ - Sabueso
 8. Border Collie /ˈbɔːdər ˈkɒli/ - Border Collie
 9. Boston Terrier /ˈbɒstən ˈtɛriər/ - Boston Terrier
 10. Boxer /ˈbɒksər/ - Boxer
 11. Bulldog /ˈbʊldɒɡ/ - Bulldog
 12. Bull Terrier /bʊl ˈtɛriər/ - Bull Terrier
 13. Cavalier King Charles Spaniel /kəˈvæljər kɪŋ ˈtʃɑːlz ˈspæniəl/ - Cavalier King Charles Spaniel
 14. Chihuahua /tʃɪˈwɑːwə/ - Chihuahua
 15. Chow Chow /ˈtʃaʊ ˈtʃaʊ/ - Chow Chow
 16. Dachshund /ˈdæksənd/ - Teckel
 17. Dalmatian /dælˈmeɪʃən/ - Dálmata
 18. Doberman /ˈdoʊbmən/ - Doberman
 19. English Cocker Spaniel /ˈɪŋɡlɪʃ ˈkɒkər ˈspæniəl/ - Cocker Spaniel Inglés
 20. English Springer Spaniel /ˈɪŋɡlɪʃ ˈsprɪŋər ˈspæniəl/ - Springer Spaniel Inglés
 21. French Bulldog /frɛntʃ ˈbʊldɒɡ/ - Bulldog Francés
 22. German Shepherd /ˈdʒɜːmən ˈʃɛpəd/ - Pastor Alemán
 23. Golden Retriever /ˈɡoʊldən rɪˈtriːvər/ - Golden Retriever
 24. Great Dane /ɡreɪt deɪn/ - Gran Danés
 25. Greyhound /ˈɡreɪhaʊnd/ - Galgo
 26. Jack Russell Terrier /dʒæk ˈrʌsəl ˈtɛriər/ - Jack Russell Terrier
 27. Labrador Retriever /ˈlæbrədɔːr rɪˈtriːvər/ - Labrador Retriever
 28. Maltese /mɔːltiːz/ - Maltés
 29. Miniature Pinscher /ˈmɪnɪətʃər ˈpɪnʃər/ - Pinscher Miniatura
 30. Newfoundland /ˈnjuːfaʊndlənd/ - Terranova
 31. Old English Sheepdog /ˌəʊld ˈɪŋɡlɪʃ ˈʃiːpsdɒɡ/ - Ovejero Inglés Antiguo
 32. Papillon /ˈpæpijɒn/ - Papillón
 33. Pekingese /ˌpiːkɪˈniːz/ - Pekinés
 34. Pomeranian /ˌpɒməˈreɪniən/ - Pomerania
 35. Poodle /ˈpuːdl/ - Caniche
 36. Pug /pʌɡ/ - Pug
 37. Rottweiler /ˈrɒtwaɪlər/ - Rottweiler
 38. Saint Bernard /seɪnt ˈbɜːrnəd/ - San Bernardo
 39. Siberian Husky /saɪˈbɪərɪən ˈhʌski/ - Husky Siberiano
 40. Yorkshire Terrier /ˈjɔːrkʃaɪər ˈtɛriər/ - Yorkshire Terrier