· 

Astronomy vocabulary


Descripción: Explora el universo con nuestro curso de astronomía en inglés. Aprende vocabulario y conceptos clave como planets, stars, galaxies y black holes. Descubre los secretos del espacio y mejora tu inglés al mismo tiempo.


Vocabulario astronomía en inglés
Vocabulario astronomía en inglés
 1. Asteroid /ˈæstərɔɪd/ - Asteroide
 2. Astronomy /əˈstrɒnəmi/ - Astronomía
 3. Black hole /blæk həʊl/ - Agujero negro
 4. Comet /ˈkɒmɪt/ - Cometa
 5. Constellation /ˌkɒnstəˈleɪʃən/ - Constelación
 6. Cosmic /ˈkɒzmɪk/ - Cósmico
 7. Crater /ˈkreɪtər/ - Cráter
 8. Eclipse /ɪˈklɪps/ - Eclipse
 9. Galaxy /ˈɡæləksi/ - Galaxia
 10. Gravity /ˈɡrævəti/ - Gravedad
 11. Interstellar /ˌɪntəˈstelər/ - Interestelar
 12. Jupiter /ˈdʒuːpɪtər/ - Júpiter
 13. Light-year /ˈlaɪtjɪər/ - Año luz
 14. Lunar /ˈluːnər/ - Lunar
 15. Mars /mɑːz/ - Marte
 16. Mercury /ˈmɜːkjʊri/ - Mercurio
 17. Meteor /ˈmiːtɪər/ - Meteoro
 18. Milky Way /ˈmɪlki weɪ/ - Vía Láctea
 19. Moon /muːn/ - Luna
 20. Nebula /ˈnebjʊlə/ - Nebulosa
 21. Neptune /ˈnɛptjuːn/ - Neptuno
 22. Observatory /əbˈzɜːvətəri/ - Observatorio
 23. Orbit /ˈɔːbɪt/ - Órbita
 24. Planet /ˈplænɪt/ - Planeta
 25. Pluto /ˈpluːtəʊ/ - Plutón
 26. Quasar /ˈkweɪzɑːr/ - Cuásar
 27. Red giant /rɛd ˈdʒaɪənt/ - Gigante roja
 28. Saturn /ˈsætɜːn/ - Saturno
 29. Solar /ˈsəʊlər/ - Solar
 30. Solar system /ˈsəʊlər ˈsɪstəm/ - Sistema Solar
 31. Star /stɑːr/ - Estrella
 32. Supernova /ˌsuːpəˈnəʊvə/ - Supernova
 33. Telescope /ˈtɛlɪskəʊp/ - Telescopio
 34. Uranus /ˈjʊərənəs/ - Urano
 35. Universe /ˈjuːnɪvɜːs/ - Universo
 36. Venus /ˈviːnəs/ - Venus
 37. Wavelength /ˈweɪvleŋθ/ - Longitud de onda
 38. X-ray /ˈɛksreɪ/ - Rayos X
 39. Zodiac /ˈzəʊdiæk/ - Zodíaco