· 

Cinema vocabulary

vocabulario de cine en inglés
cinema

 1. Actor /ˈæktər/ - Actor
 2. Action /ˈækʃən/ - Acción
 3. Animation /ˌænəˈmeɪʃən/ - Animación
 4. Audience /ˈɔːdiəns/ - Audiencia
 5. Blockbuster /ˈblɑːkbʌstər/ - Película taquillera
 6. Box office /ˈbɒksˌɒfɪs/ - Taquilla
 7. Camera /ˈkæmərə/ - Cámara
 8. Cast /kɑːst/ - Reparto
 9. Cinema /ˈsɪnəmə/ - Cine
 10. Comedy /ˈkɒmədi/ - Comedia
 11. Costume /ˈkɒstjuːm/ - Vestuario
 12. Critic /ˈkrɪtɪk/ - Crítico
 13. Cut /kʌt/ - Corte
 14. Director /dəˈrektər/ - Director
 15. Drama /ˈdrɑːmə/ - Drama
 16. Editing /ˈedɪtɪŋ/ - Edición
 17. Entrance /ˈentrəns/ - Entrada
 18. Film /fɪlm/ - Película
 19. Flashback /ˈflæʃbæk/ - Flashback
 20. Frame /freɪm/ - Fotograma
 21. Genre /ˈʒɑːnrə/ - Género
 22. Horror /ˈhɒrər/ - Terror
 23. IMAX /ˈaɪmæks/ - Cine IMAX
 24. Love story /lʌv ˈstɔːri/ - Historia de amor
 25. Main character /meɪn ˈkærəktər/ - Personaje principal
 26. Movie /ˈmuːvi/ - Película
 27. Plot /plɒt/ - Argumento
 28. Popcorn /ˈpɒpkɔːn/ - Palomitas
 29. Rating /ˈreɪtɪŋ/ - Clasificación
 30. Re-release /riːˈliːs/ - Reestreno
 31. Remake /ˈriːmeɪk/ - Remake
 32. Romance /ˈrəʊmæns/ - Romance
 33. Scene /siːn/ - Escena
 34. Sequel /ˈsiːkwəl/ - Secuela
 35. Soundtrack /ˈsaʊndtræk/ - Banda sonora
 36. Special effects /ˈspeʃəl ɪˈfekts/ - Efectos especiales
 37. Suspense /səsˈpens/ - Suspense
 38. Theater /ˈθɪətər/ - Teatro
 39. Thriller /ˈθrɪlər/ - Thriller (Película de suspense)
 40. Trailer /ˈtreɪlər/ - Tráiler (Avance de una película)